Na podlagi 16. člena Zakona o društvih, uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/11) je Turistična zveza Velenje na redni seji skupščine dne 8.1.2015 sprejela naslednji

S T A T U T
TURISTIČNE ZVEZE VELENJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Turistična zveza Velenje (v nadaljnjem besedilu: zveza) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna zveza turističnih in drugih sorodnih društev ter pravnih oseb s področja turističnega gospodarstva, ki se združujejo zaradi krepitve turistične društvene dejavnosti in turizma na območju njenega delovanja.

2. člen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež zveze je:             v Velenju.
Ime zveze je:                Turistična zveza Velenje
Znak zveze je:               silhueta treh zelenih dreves in vodne površine z napisom:

TURISTIČNA ZVEZA VELENJE
Pečat zveze ima na zunanjem robu napis: TURISTIČNA ZVEZA VELENJE, v sredini je znak zveze.

3. člen

Zveza se lahko povezuje z drugimi turističnimi in sorodnimi zvezami doma in tujini.

II. JAVNOST DELA

4. člen

Delo zveze in njenih organov je javno.
Zveza zagotavlja javnost dela :
·         z javnimi sejami svojih organov, na katere vabi tudi predstavnike organov, ustanov, organizacij in sredstva javnega obveščanja,
·         s pravico vpogleda članov zveze v zapisnike in druge dokumente zveze,
·         z izdajanjem obvestil in glasil,
·         s prirejanjem okroglih miz in tiskovnih konferenc,
·         preko sredstev javnega obveščanja,
·         z objavami na spletni strani zveze.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu zveze je odgovoren predsednik.

III. NAMEN IN NALOGE ZVEZE

5. člen

Turistična zveza Velenje je bila ustanovljena z namenom, da spremlja in vzpodbuja razvoj turizma, da koordinira delo članov zveze ter sooblikuje turistično ponudbo na območju MO Velenje in občine Šmartno ob Paki.

6. člen

Nepridobitne naloge zveze so predvsem naslednje:
·       koordinira aktivnosti, ki so skupnega pomena za člane zveze,
·       izvaja naloge, ki jih zvezi zaupajo njeni člani,
·       daje pobude in pomoč pri ustanavljanju novih turističnih društev.
·       sodeluje z lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju takšnih prostorskih ureditvenih pogojev, ki bodo spodbudni za razvoj turističnih dejavnosti,
·       koordinira aktivnosti na področju urejenosti in čistoče krajev,
·       vodi regijsko ocenjevanje – MDLG (Moja dežela lepa in gostoljubna),
·       sodeluje z drugimi turističnimi zvezami in drugimi subjekti, ki delujejo na področju turističnih dejavnosti,
·       usmerja aktivnosti in nudi pomoč pri turistični vzgoji in izobraževanju prebivalstva v cilju krepitve turistične kulture in zavesti,
·       organizira izobraževanje in usposabljanje turističnih delavcev v cilju učinkovitejšega društvenega delovanja,
·       opravlja druge naloge na podlagi usmeritev, stališč in sklepov skupščine.

Nepridobitne naloge zveze v javnem interesu :         
·         Zveza deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma.

7. člen

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev zveze, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je zveza registrirana.
Zveza lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
·         58.190  Drugo založništvo
·         79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
·         79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
·         82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
·         94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
·         85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje

Dobiček iz teh dejavnosti se nameni za izvajanje nepridobitnih ciljev in nalog zveze, opredeljenih v statutu.
Vsaka delitev premoženja med predstavnike članov zveze je nična.

IV. ČLANSTVO

8. člen

Član zveze postane turistično ali drugo sorodno društvo ali pravna oseba s področja turističnega gospodarstva, ki se ukvarja s turistično dejavnostjo. Član zveze lahko postane društvo ali pravna oseba, ki ima v svojem temeljnem aktu opredeljen namen delovanja, ki je enak ali soroden namenu delovanja zveze. Pristojni organ društva sprejme sklep o vključitvi v zvezo ter soglaša s statutom zveze.
Ugotovitveni sklep o pristopu društva, pravne osebe v članstvo zveze izda izvršni odbor. O sprejemu novega člana odloča skupščina na prvi seji.

9. člen

Pravice članov zveze so:
·       da imenujejo predstavnike v organe zveze.
·       da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze,
·       da sodelujejo pri pripravi, sprejemanju in uresničevanju ciljev in nalog zveze,
·       da postavljajo organom zveze vprašanja o turistični problematiki in dajejo predloge za njihovo reševanje,
·       da od zveze zahtevajo mnenja, stališča, pojasnila,
·       da vlagajo organom zveze predloge, pobude in pritožbe,
·       da zahtevajo od organov zveze izvajanje skupno dogovorjenih nalog in aktivnosti,
·       da dobijo pomoč pri izvajanju aktivnosti,
·       da predlagajo skupščini stališča in sklepe in o njih odločajo.

10. člen

Dolžnosti članov zveze so:
·       da imenujejo svoje predstavnike v organe zveze,
·       da s svojim delom in aktivnostmi prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
·       da spoštujejo statut zveze ter na podlagi tega sprejete akte,
·       da varujejo ugled zveze,
·       da sodelujejo na sejah organov zveze in uresničujejo sprejete sklepe,
·       da poročajo o delovanju zveze društvom in pravnim osebam, ki jih predstavljajo,
·       da pred sejami organov zveze pridobijo mnenja in stališča organov društva ali pravne osebe o posameznih vprašanjih, ki se obravnavajo,
·       da posredujejo zvezi letne programe dela in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje dogovorjenih skupnih nalog.

11. člen

Članstvo v zvezi preneha:
·         s prostovoljnim izstopom na osnovi sklepa najvišjega organa društva ali pravne osebe, ki izstopa,
·         z izključitvijo,
·         s prenehanjem delovanja člana zveze,
·         zaradi neizpolnjevanja članskih dolžnosti iz 10. člena.
O prenehanju članstva v zvezi odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh članov zveze.

12. člen

Zveza predlaga svoje zaslužene člane, ali posameznike članov, ki imajo posebne zasluge za razvoj turistične društvene dejavnosti in razvoj turizma, za priznanja:
·         priznanja zveze in Turistične zveze Slovenije,
·         občinska priznanja,
·         državna in mednarodna priznanja.
Sklep o predlaganih kandidatih sprejme izvršni odbor zveze.

V. ORGANI ZVEZE

13. člen

Organi zveze so:
1.   skupščina,
2.   izvršni odbor,
3.   nadzorni odbor,